Archief voor augustus 2011

Geen ziektebriefje voor 1 dag meer?

08/08/2011

Discussienota

Het lijkt een goed idee, de afschaffing van iets wat zovelen beschouwen als een overbodige papierwinkel. Maar afschaffen zonder meer, is dat wel OK? Zou dat bepaalde misbruiken niet kunnen verergeren. Die ‘éne dag’ lijkt daarom een symptoom, eerder dan de kern van een probleem.

Is het daarom niet aangewezen om enkele alternatieven te voorzien?

Wat is dan het probleem? Eenvoudig: teveel werknemers – w.o. diegenen met een zwakke werkmotivatie, een verleden als ‘uitkerings-hopper’ en/of met precaire familiale situaties- maken op relatief grote schaal misbruik van de inkomersvervangende uitkeringen. Het betreft dus groepen zonder zware medische aandoeningen, maar met veelvuldige overstappen tussen diverse uitkeringen en te talrijke ziekte-afwezigheden voor kleine(re) en/of niet-objectief aantoonbare aandoeningen. Dit is uiteraard slechts een grove schets. Vergeten we ook niet de trend naar afschaffing van de carensdag voor meer en meer arbeiders.

We zochten mee naar oplossingen. Aan welke voorwaarden moet een alternatief dan voldoen:

  1. Voelbaar minder kosten en lagere administratieve overlast voor medici, werkgevers, overheden, sociale secretariaten, …
  2. Geen verhoging van de kosten voor al wie reële medische problemen heeft.
  3. Significant bijdragen tot beperken van misbruiken.

Kortom, meerdere vliegen in één klap slaan. Daarom stellen we één nieuw instrument voor en enkele begeleidende maatregelen.

Werk-en-afwezigheden-overzicht

Dat is voorstel voor een nieuw standaardformulier dat elke werknemer zelf (of zijn vakbond), de werkgever, een kandidaat-werkgever en sociaal secretariaat online kan opvragen bij de bevoegde dienst. Deze laatste is waarschijnlijk de Kruispuntbank.

Het doel van dit instrument is een meer efficiënte opvolging van de prestaties en eventuele misbruiken. Dit is een analyse die (kandidaat)werkgevers nu al op grote schaal maken, én mogen maken, maar die nu botst op tal van praktische complicaties en inefficiënties. Uiteraard willen we de bestaande bescherming van medische gegevens integraal behouden. Er wordt dus géén informatie gegeven over de aandoeningen zelf, noch over de behandelende medici, noch over de medicatie.

Dit overzicht (formulier) bevat drie onderdelen:

  1. Een grafische voorstelling (agenda met maandoverzichten en kleurencodes) van alle gewerkte dagen én van alle soorten afwezigheden (per grote categorie: verlof, ziekte, werk, en bij ziekte idealiter een onderscheid ts. afwezigheid voor een objectief aantoonbare oorzaak en voor andere redenen).
  2. Analyse van de ziekte-afwezigheden vanuit oogpunt van ‘evidence based medicine’: welk deel van de ziektedagen lijkt verantwoordbaar? Niet of onvoldoende verantwoordbaar zijn te hoge aantallen afwezigheden met niet-aantoonbare aanleiding of verdacht veel afwezigheden na weekends en verlofperiodes. Deze analyse kan deels grafisch voorgesteld worden.
  3. Eventueel een bijlage met alle gegevens die in het grafische overzicht opgenomen werden.

Voor medici kan een variante voorzien worden om sneller manifeste misbruiken te zien, denk aan patiënten die manifest misbruik van vertrouwen van de medicus plegen. Dat aangepaste overzicht bevat iets meer informatie, bijv. het medisch specialisme van elke medicus die een ziekte vaststelde.  Dit formulier bevat slechts een zeer kleine fractie van de informatie in een globaal medisch dossier.

Dat moet de medici ook toelaten om manifeste chronische problemen sneller te detecteren en om vicieuze cirkels van manifest aanslepende problemen sneller te kunnen doorbreken. Analoog zullen personeelsdiensten ook hun steentje kunnen bijdragen tot aanpak van slepende problemen en beperken van misbruik. Dat laatste kost de gemeenschap namelijk véél te veel. De werklast die dat nu veroorzaakt komt disproportioneel veel terecht komt bij de collega’s. Dat is asociaal.

Begeleidende maatregelen

  • Behoud van de carensdag voor alle werknemers die (gemeten over enkele jaren) disproportioneel hoog scoren voor teveel afwezigheden op verdachte momenten (maandagen en na verloven) of met teveel niet-aantoonbare redenen.
  • Wetenschappelijk onderzoek naar definitie van de praxis van evidence based medicine.

Zinvolle piste?  Laat het horen!